Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Tìm hiểu cách tạo nghệ thuật graffiti từ các bức ảnh của bạn trên Adobe Photoshop, bằng cách sử dụng các filter và adjustment.
Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Nguyên liệu

Những nguyên liệu sau được sử dụng trong suốt bài hướng dẫn này:

1. Cách tạo Background tường gạch
Tạo tài liệu mới New Document với kích thước 850 x 630 px . Bạn cũng có thể sử dụng kích thước riêng cho tập tin của bạn, nhưng bạn nên điều chỉnh kích thước sử dụng trong bài hướng dẫn này.,

Thêm Brick Wall vào New Layer. Thiết lập lại kích thước ảnh nếu cần theo kích thước bản vẽ của bạn.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

2. Cách thêm nghệ thuật Graffiti
Bước 1
Trong New Layer, thêm Graffiti Wall texture. Điều chỉnh lại kích thước ảnh nếu cần theo khung ảnh của bạn.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Bước 2
Nhấn vào biểu tượng thứ hai ở dưới bảng Layers để thêm một Layer Mask vào Graffiti Wall layer.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Thiết lập Foreground Color là#000000 và chọn công cụ Brush Tool. Sử dụng Grunge Brush để vẽ mặt nạ bên trong để ẩn một vài hiệu ứng graffiti và điều chỉnh tường gạch.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
3. Cách tạo hiệu ứng chân dung Graffiti
Bước 1
Thêm Man Portrait vào New Layer. Sử dụng công cụ Magic Wand Tool để chọn background của ảnh này. Thiết lập Tolerance10 và đánh dấu Contiguous. Giữ phím Shift để tạo nhiều lựa chọn. Nhấn Delete để loại bỏ lựa chọn background.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Nhấn Control-D để bỏ chọn.

Bước 2
Nhấn Control-J để Duplicate hai lần đối với Man Portrait layer, và đặt tên các new layer là Man Portrait 1Man Portrait 2. Ẩn hai layer vừa mới tạo. Nhấn vào biểu tượng con mắt – eye kế bên layer bất kỳ trên bảng Layers sẽ ẩn/hiện layer.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Bước 3
Quay lại Man Portrait layer và thêm Stroke layer kích thước khoảng 4 px, Position ở giữa, Color #000000.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Bước 4
Đi tới Filter > Artistic > Cutout và chọn Number of Levels 8, Edge Simplicity 0Edge Fidelity 3.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Bước 5
Đi tới Layer > New Adjustment Layer > Posterize và thiết lập Levels thành 5. Nhấn vào nút thứ ba từ bên trái để thêm điều chỉnh như Clipping Mask cho layer bên dưới.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Bước 6
Đi tới Layer > New Adjustment Layer > Brightness/Contrast và thiết lập Brightness thành 117 Contrast là -50. Nhấn vào nút thứ ba từ bên trái để thêm điều chỉnh như Clipping Mask cho layer bên dưới.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Bước 7
Đi tới Layer > New Adjustment Layer > Hue/Saturation và thiết lập Hue thành 129 Saturation thành 100. Nhấn vào nút thứ ba bên trái để thêm điều chỉnh như Clipping Mask cho layer bên dưới.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Chọn công cụ Brush Tool và sử dụng Grunge Brush để vẽ bên trong Hue/Saturation Mask sử dụng màu #000000 để điều chỉnh màu gốc bên dưới.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Bước 8
Tạo New Layer. Copypaste ảnh Graffiti Wall vào layer này. Right-click vào layer và chọn Create Clipping Mask.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Thay đổi Blend Mode của Graffiti Effect layer vào Lighter Color.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Nhấn vào biểu tượng thứ hai ở dưới bảng Layers để thêm Layer Mask vào Graffiti Effect layer. Chọn công cụ Brush Tool và sử dụng Grunge Brush để vẽ bên trong Layer Mask sử dụng màu #000000 để ẩn một số chi tiết.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Bước 9
Nhấn vào biểu tượng con mắt bên cạnh Man Portrait 1 layer để hiển thị layer. Thiết lập Foreground Color thành#000000 và Background Color thành#ffffff.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Bước 10
Đi tới Filter > Sketch > Photocopy và thiết lập Detail thành 3Darkness50.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Bước 11
Đi tới Filter > Artistic > Cutout và thiết lập Number of Levels3, Edge Simplicity3Edge Fidelity3.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Bước 12
Đi đến Image > Adjustments > Levels và thiết lập Input Levels.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Bước 13
Thiết lập Blend Mode của Man Portrait 1Multiply.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Nếu muốn, bạn có thể thực hiện thao tác tương tự nhưng thiết lập khác đi cho Man Portrait 2 layer, nhưng bước này là không bắt buộc.

4. Cách tạo hiệu ứng gạch
Bước 1
Nhấn Shift-Control-N để tạo một New Layer trên những layer khác.

Nhấn Shift-Control-Alt-E để Merge tất cả các layer hiển thị. Đặt layer này là Brick Effect.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Bước 2
Thêm một Layer Mask vào Brick Effect layer.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Bước 3
Đi tới Image > Trim và chọn transparent pixels.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Bước 4
Đi tới Brick Wall layer và tạo một lựa chọn, sử dụng công cụ Rectangular Marquee Tool. Nhấn Control-C để tạo Copy cho lựa chọn.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Bước 5
Quay lại Brick Effect layer và trên tab Channels nhấp vào biểu tượng con mắt bên cạnh Brick Effect Mask để hiển thị nó. Nhấn Control-V để Paste lựa chọn vào mặt nạ này.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Bước 6
Quay lại tab Layers và nhấn Control-D để Deselect. Ngoài ra nhấp vào Brick Effect Layer Thumbnail.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

Advertisement
Bước 7
Mở Layer Style Window của Brick Effect layer và thêm hiệu ứng Bevel and Emboss.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Xin chúc mừng! Bạn đã hoàn thành!
Trong hướng dẫn này, bạn đã học được cách tạo ra một hiệu ứng graffiti trong Photoshop từ đầu bằng cách sử dụng brush và texture.Tôi hy vọng bạn thích hướng dẫn này.

Để có kết quả nhanh hơn, đừng ngần ngại hãy tải action này Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action từ portfolio của tôi trên Envato Market.

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop
Graffiti Effect with Pop Up Photoshop Action
Và kiểm tra kết quả cuối cùng bên dưới!

Hướng dẫn tạo ra một hiệu ứng Graffiti trong Adobe Photoshop

 
0/50 ratings