VSPO CAM Panel – Plugin tạo hiệu ứng màu dành cho Photoshop

VSPO CAM Panel - Plugin tạo hiệu ứng màu dành cho Photoshop

Mô tả:

Tạo hiệu ứng cho hình ảnh và video của bạn, giống như một hiệu ứng màu sắc điện thoại di động.

Bảng này chỉ bao gồm các phương tiện điều chỉnh. Bạn có thể mua các bộ lọc từ các cửa hàng.

http://www.photoshop-store.com/store/vspo-cam

VSPO CAM Panel - Plugin tạo hiệu ứng màu dành cho Photoshop

Free Download:

VSPO CAM Panel - Plugin tạo hiệu ứng màu dành cho Photoshop

VSPO CAM Panel - Plugin tạo hiệu ứng màu dành cho Photoshop

VSPO CAM Panel - Plugin tạo hiệu ứng màu dành cho Photoshop

VSPO CAM Panel - Plugin tạo hiệu ứng màu dành cho Photoshop

VSPO CAM Panel - Plugin tạo hiệu ứng màu dành cho Photoshop

VSPO CAM Panel - Plugin tạo hiệu ứng màu dành cho Photoshop