DNS – Domain Name Server là gì?

0
61
Chuyển domain giữa các tài khoản Namecheap
Series: Kiến thức căn bản về Tên miền & Hosting
  1. 1.Tên miền là gì?
  2. 2.DNS – Domain Name Server là gì?
  3. 3.Ẩn thông tin đăng ký tên miền là gì?
  4. 4.Transfer tên miền là gì?
  5. 5.Hosting là gì? Nên chọn Hosting như thế nào?
  6. 6.Premium Domain là gì?
  7. 7.Hướng dẫn trỏ Tên miền về Hosting
  8. 8.Whois tên miền là gì?

DNS là hệ thống phân giải tên miền được phát minh vào năm 1984 cho Internet, chỉ một hệ thống cho phép thiết lập tương ứng giữa địa chỉ IP và tên miền. Hay có thể hiểu rằng DNS trên Internet sẽ dịch địa chỉ tên miền mà người sử dụng gõ sang địa chỉ IP.

Địa chỉ IP gồm 4 nhóm số cách nhau bằng dấu chấm. Ví dụ, bạn gõ site canhme.com của mình, DNS sẽ phân giải và trả kết quả với dãy IP 108.61.127.161.

Với video minh họa dưới đây của GoDaddy, mình tin bạn sẽ dễ dàng mường tượng được DNS là gì và phương thức hoạt động của nó.

DNS là gì? | GoDaddy – YouTube@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:italic;font-weight:500;src:local(‘Roboto Medium Italic’),local(‘Roboto-MediumItalic’),url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v16/OLffGBTaF0XFOW1gnuHF0YbN6UDyHWBl620a-IRfuBk.woff)format(‘woff’);}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:italic;font-weight:400;src:local(‘Roboto Italic’),local(‘Roboto-Italic’),url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v16/1pO9eUAp8pSF8VnRTP3xnvesZW2xOQ-xsNqO47m55DA.woff)format(‘woff’);}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:400;src:local(‘Roboto Regular’),local(‘Roboto-Regular’),url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v16/2UX7WLTfW3W8TclTUvlFyQ.woff)format(‘woff’);}@font-face{font-family:’Roboto’;font-style:normal;font-weight:500;src:local(‘Roboto Medium’),local(‘Roboto-Medium’),url(//fonts.gstatic.com/s/roboto/v16/RxZJdnzeo3R5zSexge8UUT8E0i7KZn-EPnyo3HZu7kw.woff)format(‘woff’);}if (document.fonts && document.fonts.load) {document.fonts.load(“400 10pt Roboto”, “”);document.fonts.load(“500 10pt Roboto”, “”);}html {overflow: hidden; }body {font: 12px Roboto, Arial, sans-serif;background-color: #000;color: #fff;height: 100%;width: 100%;overflow: hidden;position: absolute;margin: 0;padding: 0;}#player {width: 100%;height: 100%;}h1 {text-align: center;color: #fff;}.hid {display: none;}h3 {margin-top: 6px;margin-bottom: 3px;}.player-unavailable {position: absolute;top: 0;left: 0;right: 0;bottom: 0;padding: 25px;font-size: 13px;background: url(/img/meh7.png) 50% 65% no-repeat;}.player-unavailable .message {text-align: left; margin: 0 -5px 15px;padding: 0 5px 14px;border-bottom: 1px solid #888;font-size: 19px;font-weight: normal;}.player-unavailable a {color: #167ac6;text-decoration: none;}.ytp-lightweight {position: absolute;top: 0;left: 0;width: 100%;height: 100%;}.yt-uix-button-primary, .yt-uix-button-primary[disabled], .yt-uix-button-primary[disabled]:hover, .yt-uix-button-primary[disabled]:active, .yt-uix-button-primary[disabled]:focus { background-color: #167ac6; }var ytcsi = {gt: function(n) {n = (n || ”) + ‘data_’;return ytcsi[n] || (ytcsi[n] = {tick: {},info: {}});},now: window.performance && window.performance.timing &&window.performance.now ? function() {return window.performance.timing.navigationStart + window.performance.now();} : function() {return (new Date()).getTime();},tick: function(l, t, n) {ticks = ytcsi.gt(n).tick;var v = t || ytcsi.now();if (ticks[l]) {ticks[‘_’ + l] = (ticks[‘_’ + l] || [ticks[l]]);ticks[‘_’ + l].push(v);}ticks[l] = v;},info: function(k, v, n) {ytcsi.gt(n).info[k] = v;},setStart: function(s, t, n) {ytcsi.info(‘yt_sts’, s, n);ytcsi.tick(‘_start’, t, n);}};(function(w, d) {ytcsi.setStart(‘dhs’, w.performance ? w.performance.timing.responseStart : null);var isPrerender = (d.visibilityState || d.webkitVisibilityState) == ‘prerender’;var vName = d.webkitVisibilityState ? ‘webkitvisibilitychange’ : ‘visibilitychange’;if (isPrerender) {ytcsi.info(‘prerender’, 1);var startTick = function() {ytcsi.setStart(‘dhs’);d.removeEventListener(vName, startTick);};d.addEventListener(vName, startTick, false);}if (d.addEventListener) {d.addEventListener(vName, function() {ytcsi.tick(‘vc’);}, false);}var slt = function(el, t) {setTimeout(function() {var n = ytcsi.now();el.loadTime = n;if (el.slt) {el.slt();}}, t);};w.__ytRIL = function(el) {if (!el.getAttribute(‘data-thumb’)) {if (w.requestAnimationFrame) {w.requestAnimationFrame(function() {slt(el, 0);});} else {slt(el, 16);}}};})(window, document);var ytcfg = {d: function() {return (window.yt && yt.config_) || ytcfg.data_ || (ytcfg.data_ = {});},get: function(k, o) {return (k in ytcfg.d()) ? ytcfg.d()[k] : o;},set: function() {var a = arguments;if (a.length > 1) {ytcfg.d()[a[0]] = a[1];} else {for (var k in a[0]) {ytcfg.d()[k] = a[0][k];}}}};

If playback doesn’t begin shortly, try restarting your device.

0:00
0:00

0:00 / 3:22
<button aria-haspopup="true" aria-owns="ytp-id-17" class="ytp-button ytp-settings-button" titl…

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.