Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Trong hướng dẩn này bạn sẽ nhanh chóng học được cách tạo hiệu ứng chữ vắn bản sáng bóng bằng texture với vài bước đơn giản trong Photoshop.

Chuẩn bị:

1. Tạo một đối tượng thông minh cho Filter

Bước 1

Tạo một tài liệu 1000 x 1000 px mới và thay đổi màu Foreground thành # f0ca31 và Background Color là # 4e3e05.

Tạo một layer mới trên layer Background, đặt tên là Texture, và fill màu của Background.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 2

Nhấp chuột phải vào layer Texture và chọn Convert to Smart Object. Điều này sẽ giúp áp dụng các bộ lọc không phá hủy đối với layer.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

2. Tạo một kết cấu foil bằng cách sử dụng bộ lọc

Bước 1

Đi tới Filter > Render > Clouds.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 2

Đi tới Filter > Filter Gallery > Distort > Ocean Ripple. Thay đổi Ripple Size thành 1 và Ripple Magnitude là 20.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 3

Vào Filter> Sharpen> Unsharp Mask, và thay đổi Amount thành 50, Radius là 35, và Threshold là 0.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 4

Lưu tập tin, và đi đến Select > All, và Edit > Copy để sao chép Texture.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

3. Làm thế nào để điều chỉnh hình nền chính

Bước 1

Tạo một tài liệu px 1531 x 1021 px, vào File> Place Linked, và hình ảnh Birthday với hình giấy và hình ảnh confetti để thêm nó như một đối tượng thông minh.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 2

Nhấp vào biểu tượng Create new fill or adjustment layer và chọn Exposure để thay đổi giá trị Exposure thành +0.10.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop


Bước 3

Thêm một layer điều chỉnh Vibrance và thay đổi giá trị Vibrance thành -5.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

4. Thêm hình ảnh giấy

Bước 1

Đi tới File > Place Linked để mở hình ảnh White texture và đổi tên layer của nó thành paper.

Vào Edit > Transform > Rotate 90° Clockwise, và nhấn phím Command + T để vào Chế độ Free Transform Mode của paper để thêm vào ở trên cùng của thẻ trong Hình nền.

Nhấn phím Enter khi bạn đã hoàn tất.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 2

Nhấp đúp vào layer Paper để áp dụng hiệu ứng Drop Shadow với các cài đặt sau:

 • Color: #3a3637
 • Opacity: 38%
 • Distance: 27 px
 • Size: 35 px
Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bạn cũng có thể sử dụng bất kỳ giá trị nào bạn thích.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

5. Tạo các layer văn bản

Bước 1

Tạo văn bản bạn muốn, mỗi dòng trong một layer riêng biệt, sử dụng font Charlotte.

Kích thước sử dụng ở đây là 200 pt, nhưng bạn có thể sử dụng cài đặt bạn thích cho văn bản của mình.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 2

Bởi vì phông chữ có hàng tấn glyph, bạn có thể truy cập các ký tự có sẵn của nhân vật bằng cách đánh dấu nó, và sau đó nhấp vào hình tượng mà bạn muốn sử dụng từ các lựa chọn thay thế bạn nhận được.

Hoặc bạn có thể mở bảng Glyphs và làm tương tự.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 3

Gộp các layer văn bản trong một nhóm (Command + G) và đặt tên là Text.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

6. Làm thế nào để tạo đường biên

Bước 1

Chọn Công cụ Rectangle Tool và chắc chắn rằng tùy chọn Shape đang hoạt động trong thanh Option.

Sau đó, tạo một hình chữ nhật bao gồm hình ảnh giấy.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 2

Trong thanh Options, thay đổi Fill value thành None, và Stroke Size là 10 pt.

Đảm bảo đặt hình chữ nhật bên trong nhóm Text.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

7. Thêm texture

Bước 1

Chúng ta đã sao chép Texture foil khi chúng ta tạo nó, do đó hãy vào Edit> Paste để dán nó lên trên cùng của nhóm Text, và đổi tên layer thành Texture.

Nhấp chuột phải vào layer Texture và chọn Create Clipping Mask.

Sau khi bạn làm như vậy, bạn có thể thay đổi kích thước texture nếu cần.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

8. Thêm Style cho nhóm Text và Shape

Nhấp đúp vào nhóm Text để áp dụng style:

Bước 1

Bevel and Emboss

 • Size: 0 px
 • Check the Anti-aliased box
 • Highlight Mode: Linear Light
Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 2

Texture

 • Pattern: Spiky Bush
 • Depth: 200%
Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 3

Inner Glow

 • Opacity: 70%
 • Color: #ffffff
 • Size: 1 px
Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Điều này sẽ thêm một độ sâu tinh tế cho văn bản.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

9. Điều chỉnh độ bão hòa của hình nền

Bước 1

Chọn layer Background Image, vào Image> Adjustments> Hue/Saturation, và thay đổi Saturation thành -15.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Bước 2

Bạn có thể sử dụng bất kỳ hình ảnh nền hoặc các yếu tố khác để áp dụng kết cấu foil cùng với nó, nhưng đây là kết quả cuối cùng của hướng dẫn này.

Tìm hiểu cách tạo ra một hiệu ứng văn bản vàng bóng sáng trong Photoshop

Phần kết luận

Trong hướng dẫn này, chúng tôi đã sử dụng filters, adjustments và các Layer style, để tạo ra một hiệu ứng sáng bóng, bóng loáng.

 
0/50 ratings